ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

New Price
Transfer
Renewal
.asia sale!
RM29.90 MYR
1 سال
RM55.90 MYR
1 سال
RM65.90 MYR
1 سال
.com sale!
RM37.99 MYR
1 سال
RM44.99 MYR
1 سال
RM49.99 MYR
1 سال
.my hot!
RM60.80 MYR
1 سال
RM90.00 MYR
1 سال
RM90.00 MYR
1 سال
.com.my hot!
RM60.80 MYR
1 سال
RM70.00 MYR
1 سال
RM70.00 MYR
1 سال
.xyz
RM5.90 MYR
1 سال
RM59.90 MYR
1 سال
RM69.90 MYR
1 سال
.net.my
RM60.80 MYR
1 سال
RM70.00 MYR
1 سال
RM70.00 MYR
1 سال
.org.my
RM60.80 MYR
1 سال
RM70.00 MYR
1 سال
RM70.00 MYR
1 سال
.net
RM55.99 MYR
1 سال
RM55.99 MYR
1 سال
RM55.99 MYR
1 سال
.cn
RM160.00 MYR
1 سال
RM160.00 MYR
1 سال
RM180.00 MYR
1 سال
.com.sg
RM119.90 MYR
1 سال
RM119.90 MYR
1 سال
RM159.00 MYR
1 سال
.sg hot!
RM119.90 MYR
1 سال
RM119.90 MYR
1 سال
RM159.00 MYR
1 سال
.org
RM39.90 MYR
1 سال
RM55.99 MYR
1 سال
RM55.99 MYR
1 سال
.id hot!
RM99.90 MYR
1 سال
RM129.00 MYR
1 سال
RM129.00 MYR
1 سال
.co.id hot!
RM129.00 MYR
1 سال
RM129.00 MYR
1 سال
RM129.00 MYR
1 سال
.jp
RM259.00 MYR
1 سال
RM259.00 MYR
1 سال
RM280.00 MYR
1 سال
.vip
RM120.00 MYR
1 سال
RM120.00 MYR
1 سال
RM120.00 MYR
1 سال
.top
RM9.90 MYR
1 سال
RM39.90 MYR
1 سال
RM39.90 MYR
1 سال
.online
RM139.00 MYR
1 سال
RM169.00 MYR
1 سال
RM169.00 MYR
1 سال
.site
RM119.00 MYR
1 سال
RM149.00 MYR
1 سال
RM149.00 MYR
1 سال
.one
RM99.00 MYR
1 سال
RM99.00 MYR
1 سال
RM99.00 MYR
1 سال
.cafe
RM119.00 MYR
1 سال
RM149.00 MYR
1 سال
RM149.00 MYR
1 سال
.club
RM49.00 MYR
1 سال
RM59.00 MYR
1 سال
RM59.00 MYR
1 سال
.edu.my
RM160.00 MYR
2 سال
RM150.00 MYR
2 سال
RM150.00 MYR
2 سال
.gov.my
RM160.00 MYR
2 سال
RM150.00 MYR
2 سال
RM150.00 MYR
2 سال
.international
RM99.00 MYR
1 سال
RM129.00 MYR
1 سال
RM129.00 MYR
1 سال
.blog
RM55.90 MYR
1 سال
RM129.00 MYR
1 سال
RM139.00 MYR
1 سال
.me
RM49.90 MYR
1 سال
RM84.90 MYR
1 سال
RM99.90 MYR
1 سال
.holiday
RM239.00 MYR
1 سال
RM219.00 MYR
1 سال
RM239.00 MYR
1 سال
.shop
RM39.90 MYR
1 سال
RM150.00 MYR
1 سال
RM150.00 MYR
1 سال
.vn
RM399.00 MYR
1 سال
RM399.00 MYR
1 سال
RM429.00 MYR
1 سال
.hk
RM180.00 MYR
1 سال
RM180.00 MYR
1 سال
RM180.00 MYR
1 سال
.ph
RM259.00 MYR
1 سال
RM259.00 MYR
1 سال
RM280.00 MYR
1 سال
.info
RM80.00 MYR
1 سال
RM80.00 MYR
1 سال
RM80.00 MYR
1 سال
.pro
RM150.00 MYR
1 سال
RM150.00 MYR
1 سال
RM150.00 MYR
1 سال
.co
RM130.00 MYR
1 سال
RM158.00 MYR
1 سال
RM158.00 MYR
1 سال

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains